responsabilidad social

Auditores nombrados por Registro Mercantil

  Entre los distintos procedimientos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, existe uno que ampara los derechos del accionista minoritario: aquel que regula el art. 265 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. La transcripción literal de dicho articulo es [...]

Aproximació al respecte lingüístic des de la responsabilitat social de les empreses

  La responsabilitat social de les empreses (RSE) comporta la integració de les inquietuds dels grups d’interès en el funcionament corporatiu. Per aquesta via, les empreses desenvolupen compromisos més sostenibles i profunds envers els drets humans, la sostenibilitat ambiental, o altres drets socials, culturals i econòmics, alhora que l’empresa millora la seva confiança i la [...]